Onze troeven

Traditioneel onderwijs met een 21-eeuwse twist, daar staan wij voor. We kiezen bewust voor een evenwicht tussen een duidelijke structuur op school met het oog op de verwerving van kennis, vaardigheden en attitudes en ervaringsgericht leren met als doel de leerlingen 21-eeuwse vaardigheden mee te geven.

Die 21-eeuwse vaardigheden, die met de hervorming nu doorgang vinden, bevatten o.a. zaken zoals ‘projectmatig’ werken en ‘vakoverschrijdend’ werken, de ‘Open Leerschool’ waar remediërend en uitdiepend kan gewerkt worden in onze brede eerste graad.


Ten slotte dragen wij ook ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel. Zo organiseert de school meerdere malen per semester contactmomenten met de ouders om hen te informeren over hun zoon of dochter, maar daarnaast organiseert de school sinds kort ook Café Athenée. Dit is een ouderavond waarop alle ouders uitgenodigd zijn om specifieke vragen te stellen of gewoon een babbeltje te slaan en de leerkrachten en directie beter te leren kennen.

We leggen de nadruk op evenwaardigheid, communicatie, betrokkenheid, respect, …

De overgang van basisschool naar de eerste graad is ontzettend groot. Wij beseffen heel goed dat dit enige angst bij de leerlingen kan teweeg brengen. Eén ‘meester’ of ‘juf’ die vervangen wordt door een hele resem van leerkrachten, met allen hun eigenheid. Dit is niet niks. Wij zijn ons daar tenvolle van bewust en proberen de leerlingen dan ook het nodige vertrouwen bij te brengen, zodat ze zelfverzekerd de periode van secundair onderwijs kunnen doorlopen. Indien u ondervindt dat de overgang niet optimaal verloopt staan wij steeds ter beschikking om dit bij te sturen.  


De eerste graad die gericht is op ontdekking, de 2de graad op ontwikkeling en de 3de graad op uitdieping. In de 1ste graad doen we dit aan de hand van modules, zodat leerlingen kunnen ontdekken waar ze goed en minder goed in zijn, in de 2de en 3de graad doen we dit vooral via keuzevakken en ‘projecten’. Zo coachen we hen in het verwerven van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin.

We zijn overtuigd dat een kind dat zich niet goed voelt op school, minder goed presteert. Daarom zijn wij ook een warme school, die niet alleen de nadruk legt op leerstof. Via klasgesprekken, uitstappen en projecten werken we aan de sociale en creatieve vaardigheden van uw kind. Leerlingen met persoonlijke of sociaal-emotionele problemen kunnen terecht bij een uitstekend werkende leerlingbegeleiding die steeds klaarstaat om te luisteren en zo nodig een handelingsplan op te stellen.